ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

FEB 2019

FEB 2019

MO

18

WE

20

Reading page 80 CB

Vocabulary page 63 COM

Handout

Handout ex E

Page 37 WB

Dictation:

Choose-chose-chosen

Come-came-come

Cut-cut-cut

Do-did-done

Drive-drove-driven


400