ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

DEC 2018

DEC 2018

MO

10

WE

12

Reading page 52

Vocabulary page 43 COM

Pages 24-25 WB

Reading page 54 CB

Vocabulary page 46 COM

Pages 26 WB

400