ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

FEB 2018

FEB 2018

TU

20

TH

15

Pages 60, 61, 64 COM

Reading page 72 CB

Vocabulary page 72 VOC

Page 31 WB

Write a paragraph about your recycling habits. (Do you recycle magazines, newspaper, coke cans, plastic bottles etc, and how do you do it?)


400