ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

OCT 2018

OCT 2018

MO

8

WE

10

Finish up to page 19 COM

Test Wed 17/10/18

Page 71 Let’s speak and write

Bring a picture from a magazine and describe it in class.

400