ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΜΑΡ 2018

MONDAY

26

ΜΑΡ 2018

WEDNESDAY

21

Reading page 88 CB

Vocabulary page 88

Page 36 WB

Reading page 86 CB

Vocabulary page 84 COM

Page 35 WB

Good-better-best

Bad-worse-worst

Well-better-best

Little-less-least

Much-more-most

300