ΦΡΟΝΤΙΣΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑΣ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΘΕΡΑΠΟΥΛΛΑ ΚΑΛΑΘΑ ΜΑΛΛΟΥΡΗ

FEB 2018

MONDAY

12

FEB 2018

WEDNESDAY

14

Reading page 72 CB

Vocabulary page 65 COM

Page 28 WB

Reading page 75 CB

Vocabulary page 69 COM

Page 29 WB

300